Vô Thường (Đường Môn Cao Thủ Tại Dị Thế)

Tác giả:
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Tổng:
1244 chương
Lượt xem:
1577
Vô Thường (Đường Môn Cao Thủ Tại Dị Thế)

Thà gặp Diêm La Vương, đừng chọc Đường Môn lang!

Hành tẩu trong bóng đêm, hèn hạ nhưng không mất bản tính, vô sỉ cũng không bỏ đi phong độ chính là Câu hồn sứ giả!

Phân chia cảnh giới: Luyện Cương kỳ, Huyền giai, Hoàng giai, Địa giai, Thiên giai, Linh giai!

Luyện Cương kỳ chia làm cửu phẩm, từ nhất phẩm tới cửu phẩm.

Huyền giai, Hoàng giai, Địa giai, Thiên giai, Linh giai mỗi cảnh giới chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm!